Svátek má Oleg.
 • 373 749 511

Muzeum J.V.Sládka a Městské muzeum Zbiroh

Aktuální výstava

 • Vernisáž výstavy - Barevný svět Liliany Beranové

  Barevný svět Liliany Beranové Výstava obrázků a květinových dekorací Liliany Beranové se koná v září v Městském muzeu Zbiroh. Vernisáž začíná v sobotu 2. září v 10,00 a v tento den až do 16,00 se zde můžete setkat s autorkou.

  Napsáno pátek, 01 září 2017 13:05 Číst dál...

Akce

Září 2017

sobota 2. září 10:00 - neděle 1. říjen 15:00
Vernisáž výstavy: Barevný svět Liliany Beranové
Barevný svět Liliany Beranové Výstava obrázků a květinových dekorací Liliany Beranové se koná v září v Městském muzeu Zbiroh. Vernisáž začíná v sobotu 2. září v 10,00 a v tento den až do 16,00 se zde můžete setkat s autorkou. Výstava dále potrvá do neděle 1. října do 15,00 hodin.

Poslední aktualizace pátek 1. září 2017 15:01:01

Otevírací doba

Letní sezóna

(od 1. května do 30. září)
Út - Ne 9:00 - 12:00 12:30 - 16:30

Zimní období

(od 1. října do 30. dubna)
Po - Pá 9:00 - 12:00 12:30 - 16:00
So 10:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Ne 10:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Délka trvání prohlídky muzea a výstavy cca 1 hodina.

Poslední prohlídka minimálně 30 minut před koncem dopolední i odpolední otevírací doby!

Zájezdy a větší skupiny je nutné ohlásit předem telefonicky 373 749 538 nebo na emailovou adresu .

O muzeu

Městské muzeum, založené roku 1933, bylo původně umístěno v 1. poschodí bývalé radnice, dnes domu s pečovatelskou službou. Městské muzeum se v současné době nalézá v přízemí budovy Sládkova muzea. Stálá expozice dokumentuje vývoj železářství a cechů provozovaných na Zbirožsku, zaniklé cvočkařské řemeslo a období podnikání „Krále železnic“ B. H. Strousberga. Trvalá výstava dále připomíná továrničku Václava Jíši na kuřácké náčiní. Součástí expozice je také selská jizba vybavená starožitným venkovským malovaným nábytkem z 19. století. V muzeu probíhají krátkodobé výstavy a kulturní akce. Součástí muzea je bohatá knihovna.

Muzeum J. V. Sládka se nachází na původním místě rodného domku básníka a bylo zřízeno v roce 1952. Dům přestavěl na jednopatrovou budovu básníkův otec Petr Sládek. Na domě je umístěna pamětní deska básníka od sochaře Antonína Odehnala. Stálá expozice představuje nábytek a zařízení z pražského bytu, bohaté dokumenty, které na 12 panelech zachycují celé Sládkovo dětství, rodiště, sociální poměry v kraji, studia, literární začátky, pobyt v Americe, básnickou a překladatelskou činnost a rodinný život. Nechybí ani Sládkovy amatérské fotografie, které dokazují, že nebyl jen velkým básníkem, ale i pohotovým fotografem, který na tehdejší dobu mistrně ovládal techniku fotografie a kompozice. V expozici je také stálá výstava „Fotograf J. V. Sládek“.

Září 2017

sobota 2. září 10:00 - neděle 1. říjen 15:00
Vernisáž výstavy: Barevný svět Liliany Beranové
Barevný svět Liliany Beranové Výstava obrázků a květinových dekorací Liliany Beranové se koná v září v Městském muzeu Zbiroh. Vernisáž začíná v sobotu 2. září v 10,00 a v tento den až do 16,00 se zde můžete setkat s autorkou. Výstava dále potrvá do neděle 1. října do 15,00 hodin.

Poslední aktualizace pátek 1. září 2017 15:01:01

Barevný svět Liliany Beranové

Zbiroh v proměnách času

Sdružení výtvarníků ČR

Otvírání studánky

CHKO Brdy - přednáška

Hoši od Zborova

Písek plus X

Sdružení „Glasheimat Bayern“ je spolek, ve kterém sklářští umělci a výtvarníci z Bavorska spojili své síly, aby dnešnímu, soudobému sklu propůjčili svůj hlas. Všichni členové sdružení jsou profesionálně pracující umělci.

Brdy zmizelé

Křížem krážem Nagalandem

Vernisáž fotografií - Petr Opatrný

Cesta na Sibiř

Nad šálkem kávy

Hořké zlato vernisáž

Poslední aktualizace úterý 5. září 2017 17:31:01

Poslední aktualizace pondělí 6. březen 2017 11:13:28

 • ČLÁNEK 1

  1.1. Návštěvní řád vydává vedení muzea a schvaluje Rada města Zbiroh.
  1.2. Návštěvní řád je vnitřním předpisem závazným pro všechny návštěvníky tohoto muzea.

  ČLÁNEK 2

  2.1. Návštěvníkem se rozumí každá osoba, která přijde do muzea za účelem prohlídky expozic. Osoby mladší 6 let a nesvéprávné osoby musí být v doprovodu dospělé osoby, která za ně nese zodpovědnost. Hromadné návštěvy tvoří skupiny maximálně 30 osob, v případě skupiny dětí je povinný pedagogický doprovod.
  2.2. Muzeum je přístupné pro návštěvníky celoročně, v letní sezóně (1. května - 30. září) denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 12.30 do 16.30 včetně státních svátků. V zimní sezóně (1. října - 30. dubna) denně od pondělí do pátku od 9 do 12 a od 12.30 do 16.00 hodin, v sobotu od 10 do 12 a od 13 do 16, v neděli od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin. Poslední vstup na prohlídku je 30 minut před koncem provozní doby.
  2.3. Návštěvník je povinen uhradit vstupné do muzea ve výši: 30,- Kč základní, 20,- Kč zlevněné (děti, studenti a senioři starší 60 let). Děti do 5 let, držitelé průkazů ZTP/P, držitelé průkazů AMG, NPÚ, ICOMOS mají vstup zdarma. Na kulturní akce pořádané muzeem je vstupné stanovováno individuálně. U hromadných školních výprav má pedagogický dozor vstup zdarma (maximálně 1 dospělý na 10 dětí). S každou těžce tělesně postiženou osobou může jít zdarma 1 dospělá osoba jako doprovod.
  2.4. V expozici je na požádání podáván ústní výklad. Návštěvníci mohou mít k dispozici po dobu prohlídky muzea informace o stálé expozici v tištěné podobě.

  ČLÁNEK 3

  3.1. Návštěvník je povinen u vstupu odložit zavazadla s výjimkou příručních zavazadel s osobními doklady a cennostmi. Na vyžádání je pak povinen toto zavazadlo nechat nahlédnout ke kontrole.
  3.2. V celém prostoru muzea platí pro návštěvníky možnost pořizování obrazových záznamů za poplatek 50,- Kč, zákaz dotýkání vystavených předmětů (včetně nábytku, vitrín a podobně), zákaz konzumace a kouření, zákaz vstupu v silně znečištěném oděvu a obuvi, zákaz vstupu s ohněm a zákaz vstupu se zbraněmi.
  3.3. Ve výstavních expozicích je pohyb návštěvníků monitorován kamerami.

  ČLÁNEK 4

  4.1. Způsobí-li návštěvník jakoukoli hmotnou škodu, je povinen uhradit náklady na uvedení do původního stavu.
  4.2. Poruší-li návštěvník některý z bodů Návštěvnického řádu, bude z muzea vykázán.

  ČLÁNEK 5

  Tento Návštěvní řád Muzea J. V. Sládka a Městského muzea Zbiroh nabývá účinnosti dne 6.2.2017.
   
  Ing. Milan Rusek v.r., starosta města Zbiroh
 • V souladu s ustanovením paragrafu 9, odst. 1, písmeno g zákona č. 122/2000 Sb., o správě a ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění, vydáváme v zájmu zabezpečení sbírkových předmětů při jejich využívám ke studijním účelům tento badatelský řád.

  BADATELSKÝ ŘÁD

  Městské muzeum Zbiroh a Muzeum J. V. Sládka

  Masarykovo náměstí 28, ZBIROH

  ČLÁNEK 1

  Studium muzejních sbírkových předmětů, fotodokumentace, písemných dokumentů, pomocného studijního materiálu a fondu muzejní knihovny je povoleno prezenčně pouze v Městském muzeu Zbiroh a Muzeu J. V. Sládka v souladu s tímto badatelským řádem.

  ČLÁNEK 2, MÍSTO PRO BADATELE

  Místem pro badatele je kancelář v Městském muzeu Zbiroh a Muzeu J. V. Sládka, Masarykovo náměstí 28, Zbiroh. Do depozitáře ani jiných prostor muzea nemají badatelé přístup. Výjimku může povolit v Městském muzeu Zbiroh a Muzeu J. V. Sládka vedoucí muzea, a to na základě písemného „Povolení pro vstup do depozitáře“.

  ČLÁNEK 3, BADATELSKÉ DNY A HODINY

  Odpovědným odborným pracovníkem pro práci s badateli je vedoucí muzea a v případě její nepřítomnosti odborná pracovnice muzea.

  Odborný pracovník je povinen:

  • plně se věnovat badateli
  • vyřídit základní evidenci badatele (viz. Článek 6 tohoto badatelského řádu)
  • badatele poučit o jeho právech a povinnostech v souladu s tímto badatelským řádem
  • před začátkem studia badateli předložit k prostudování tento badatelský řád
  • zajistit adekvátní způsob ochrany sbírek při manipulaci (ochranné rukavice, apod.)
  • poskytnout sbírky ke studiu v požadovaném rozsahu (viz. Článek 7 tohoto badatelského řádu)
  • překontrolovat stav sbírek před jeho zapůjčením badateli a při jeho zpětném navrácení badatelem. Na základě zjištěných nedostatků nebo závad vyhotovit „Protokol o zjištěných závadách a nedostatcích".

  ČLÁNEK 4, TOTOŽNOST BADATELE

  Badatel je povinen prokázat odbornému pracovníkovi svou totožnost občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem.

  ČLÁNEK 5, EVIDENCE BADATELŮ

  Základní evidencí badatelů je „Kniha badatelů", kde uvede datum návštěvy, své jméno a příjmení a podpis a „Badatelský list".

  „Badatelský list" čitelně vyplní badatel, kontrolu správnosti údajů provede odborný pracovník. Nový badatelský list vyplňuje vždy pro každý kalendářní rok, ve kterém studuje sbírkové předměty, a při každé změně účelu studia.

  ČLÁNEK 6, SBÍRKY

  Sbírkami se rozumí veškeré sbírkové předměty Městského muzea Zbiroh a Muzea J. V. Sládka. Ke studijním účelům badatele nebudou poskytnuty:

  • neevidované přírůstky MM A MJVS,
  • přírůstková kniha,
  • inventární seznamy sbírek,
  • darovací listiny,
  • ostatní doklady ke způsobu nabytí sbírkových předmětů,
  • sbírkové předměty, jejichž stav neumožňuje studijní využití.

  Ke studijním účelům badatele budou poskytnuty:

  • sbírkové předměty, jejichž stav dovoluje studijní využití,
  • fotodokumentace,
  • pomocný studijní materiál.

  Sbírkové předměty ke studiu budou badateli poskytnuty v co nejkratší lhůtě a v požadovaném rozsahu, s výjimkou sbírkových předmětů deponovaných mimo Městské muzeum Zbiroh a Muzeum J. V. Sládka. Tyto sbírkové předměty budou pro badatele připraveny dle dohody.

  ČLÁNEK 7, POVINNOSTI BADATELE

  Prokázat účel svého studia čestným prohlášením.

  Řídit se pokyny odborného pracovníka.

  Chovat se korektně.

  Při studiu nejíst a nepít.

  Oznámit odbornému pracovníkovi s časovým předstihem požadavky na další sbírkové předměty.

  Se sbírkovými předměty zacházet šetrně tak, aby nedošlo k jejich poškození, nezasahovat do systému jejich uspořádání, nic nevpisovat a mechanicky nepoškozovat.

  Při zveřejnění výsledků studia respektovat prioritu odborného záznamu sbírkového předmětu a řádně uvést název - Městského muzea Zbiroh a Muzea J. V. Sládka - s příslušným odkazem (viz článek 8. 9. tohoto badatelského řádu).

  Osobně předat nebo zaslat Městskému muzeu Zbiroh a Muzeu J. V. Sládka jeden výtisk publikace, ve které byly výsledky studia zveřejněny, nebo alespoň poskytnout bibliografický záznam, kde byly výsledky studia publikovány. 

  Používat informací získaných studiem sbírkových předmětů pouze k účelu uvedenému v badatelském listě. 

  Bere na vědomí, že nedodržení povinností, vymezených článkem 8, povede k okamžitému vyloučení badatele, písemnému zákazu dalšího studia, popř. uplatnění finanční náhrady za způsobené škody.

  ČLÁNEK 8, POŘIZOVÁNÍ FOTOREPRODUKCÍ

  Na žádost badatele odborný pracovník zajistí pořízem fotoreprodukce sbírkového předmětu na náklady badatele.
  O pořízení fotoreprodukce provede odborný pracovník záznam v badatelském listu příslušného badatele.

  ČLÁNEK 9, POPLATKY ZA POSKYTOVÁNÍ SBÍREK KE STUDIU

  Sbírky Městského muzea Zbiroh a Muzea J. V. Sládka jsou badatelům ke studiu poskytovány zdarma.

  ČLÁNEK 10

  Využíváním sbírek Městského muzea Zbiroh badatelem nesmí být v žádném případě ohrožovány ani poškozovány zájmy správce sbírky a práva dosud žijících osob.

  Badatelský řád nabývá účinnosti dne 6. února 2017.

   

  Ve Zbiroze dne 6. 2. 2017

  Ing. Milan Rusek, starosta města Zbiroh

Kontakty

Městská muzeum a Muzeum J.V.Sládka
Masarykovo nám. 28
338 08  Zbiroh

 

GPS: 49°51'33.048"N, 13°46'13.712"E

Mgr. Dagmar Viletovávedoucí muzea
Bc. Eva Svobodovápracovnice muzea

Vstupné

Základní 30,- Kč
Zlevněné - senioři od 65 let, děti od 6 do 15 let, studenti na základě ISIC karty 20,- Kč
Výstavy 10,- Kč

ZDARMA:

Děti do 6 let, držitelé karet ZTP/P, AMG, NPÚ, ICOMOS

Prostory expozic a výstavní síně nejsou uzpůsobeny pro bezbariérový přístup tělesně postižených spoluobčanů. Pouze vstupní hala z ulice.

O nás

Počet obyvatel: 2413
Výměra [ha]: 3194,2
Obyvatel nad 15 let: 2116
Pošta: ano
Škola: ano
Zdrav. zařízení: ano
Policie: ano
Železnice: ne
Vodovod: ano 
Kanalizace: ano
Plyn: ano
Certifikace TIC: B

Kontakty

Město Zbiroh
Masarykovo nám. 112
338 08  Zbiroh
QR kód

IČO: 00259225, DIČ: CZ 00259225

starostka:

Mgr. Tereza Šístková

telefon: 373 749 511
fax: 373 749 532
e-mail:
bankovní spojení: 843565309/0800
843565309/2010
ID datové schránky: vtfbad7

GPS: 49°51'36.86"N, 13°46'21.433"E

Úřední hodiny

Po 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Út 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
St 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Čt 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
7:30 - 12:00 12:30 - 15:00

Počasí

Částečně oblačno

10°C

Částečně oblačno

Vlhkost: 82%

Vítr: 11.27 km/h

 • 20 Zář 2017

  Většinou oblačno 13°C 6°C

 • 21 Zář 2017

  Většinou oblačno 13°C 6°C

Zámek Zbiroh
Lepší Místo
Ukliďme Česko
Jerome Colloredo Mannsfeld
Zbirožský Dvůr
Lesospol s.r.o.
Brdy
Kam dnes vyrazíme.cz
prace.cz
Mikroregion Zbirožsko